Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling Vodo

Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) telt een twintigtal ngo's uit de Noord/Zuid beweging, de milieu- en vredesbeweging en onlangs traden ook een aantal sociaal-culturele organisaties toe die werken rond de thema's vrouwen, vluchtelingen, mensen in armoede, migranten en jongeren. VODO stimuleert het maatschappelijk debat over Duurzame Ontwikkeling en geeft er een kritische en progressieve invulling aan. We sporen de maatschappelijke sectoren aan over hun eigen muren te kijken, om gezamenlijke initiatieven en beleidswerk te organiseren.
Hiermee willen we vooral bereiken dat er in de analyses en oplossingen een duidelijke link gelegd wordt tussen de armoedeproblematiek, sociale uitsluiting, milieudegradatie, onrecht en geweld in Noord en Zuid.
Door een groeiende verankering van Duurzame Ontwikkeling in het beleid, is VODO over standpunten en visie over Duurzame Ontwikkeling hét aanspreekpunt geworden voor publiek en overheid.
Historiek

VODO werd opgericht op 19 november 1990. Oorspronkelijk ging het om een informeel overleg tussen mensen uit de derdewereld-, de milieu-, de vredes-, de vrouwen- en de progressieve boerenbeweging. Zij werkten ten persoonlijke titel en vrijwillig aan een meer gecoördineerde werking rond Duurzame Ontwikkeling.

Na de UNCED-conferentie (Rio de Janeiro, juni 1992) werd VODO van een overleg tussen individuen omgevormd tot een overleg tussen organisaties uit de nieuwe sociale bewegingen. Op 1 maart 1993 kreeg VODO een eigen secretariaat met drie halftijdse personeelsleden.
VODO was lange tijd gestructureerd als een feitelijke organisatie. In mei 1998 werd VODO een vzw.

Uitdagingen
In het algemeen legt VODO in zijn visie op Duurzame Ontwikkeling sterk de nadruk op de rol van industrielanden. Het ontwikkelingsproces van het geïndustrialiseerde Noorden heeft veel negatieve impact (gehad) op het ontwikkelingsproces van de landen in het Zuiden en op de gezondheid van al wat leeft op de planeet aarde. Dit model kan onmogelijk worden doorgezet. Ten eerste zouden we voor de grondstoffen meerdere planeten Aarde nodig hebben en op sociaal en economisch vlak zal het meer miserie en geweld opleveren.

Het Noorden moet zijn model veranderen, wil de wereld leefbaar blijven voor huidige en toekomstige generaties in Noord en Zuid. Dat roept heel wat vragen op.

Hoe creëren we welvaart in de toekomst, via welke productie en consumptiepatronen?
Hoe verdelen we die welvaart? En hoe creëren we een model dat de landen in het Zuiden ook de mogelijkheid geeft zich endogeen te ontwikkelen?

Hoe zien we de verhouding tussen productie- en consumptiestromen, rechtvaardige verdeling en het ecosysteem?
Welke inhoud geven we voortaan aan begrippen als 'vooruitgang', 'ontwikkeling', 'welvaart', 'welzijn'?
Welke strategieën en middelen kunnen we gebruiken om ons model om te buigen?

Strategie van het overleg
VODO is een netwerk, een samenwerkingsverband. Duurzame Ontwikkeling is zo'n breed thema dat het bijna niet anders kan dan het in overleg te behandelen. Dat maakt het mogelijk een brede, genuanceerde en coherente visie op te bouwen over Duurzame Ontwikkeling.
Voor lidorganisaties biedt het de kans standpunten verder uit te diepen, nieuwe invalshoeken te leren kennen, de werking te versterken vanuit een nieuwe context. VODO betekent op die manier een meerwaarde voor de lidorganisaties. Op die manier werken we samen aan draagvlakverbreding voor Duurzame Ontwikkeling.
De kerntaken van VODO zijn als volgt geformuleerd:

VODO geeft een progressieve invulling aan DO (studiefunctie);
VODO is het aanspreekpunt voor overheden, organisaties en individuen (coördinatiefunctie);
VODO maakt tav de leden werk van DO als verbindend thema (draaischijffunctie);
VODO stimuleert de vertaling van DO naar de dagelijkse praktijk, (ontwikkelingsfunctie);
VODO beïnvloedt het beleid (politieke lobbyfunctie);
VODO is aanwezig op publieke fora (vertegenwoordigingsfunctie);
VODO werkt voortdurend aan interne en externe professionalisering (expertenfuntie).