Letter S

- ‘Scylla-Charybdis’-principe

BETEKENIS: ‘Zolang het huidige wereldbestel in voege blijft, kan men niet anders dan tussen twee klippen laveren. Hoe groter het gedeelte van de wereldbevolking is dat in welstand leeft, hoe meer het ecosysteem in gevaar is; hoe meer het ecosysteem wordt gevrijwaard, hoe meer dit gepaard gaat met mateloze ellende.”

- Sektarisme

BETEKENIS: sektegeest

- Significant

BETEKENIS: veelbetekenend, statistisch verantwoorde conclusies toelatend.

- Silvopastoraal

BETEKENIS: Het mengen van bomen & graasweide.

- Soevereniteit

BETEKENIS: hoogste staatsgezag; onafhankelijkheid in het uitoefenen van macht, met name van een staat

- Status

BETEKENIS: : de rangorde van hoog naar laag die je aantreft bij mensen en dieren die samenleven in groepen, begrip uit de sociologie.

- Synergetische effecten

BETEKENIS: Een samenwerkend, elkaar versterkend effect

- Synthetische meststoffen

BETEKENIS: meststoffen die kunstmatig gemaakt zijn.

-Systematisch

BETEKENIS: ordelijk en samenhangen volgens een systeem