Letter L

-Land grabbing

BETEKENIS: handelen in grote lappen grond voor agrarische doeleinden.

- Lanbouwareaal

BETEKENIS: landbouwoppervlak

-Legitiem

BETEKENIS: wettelijk; rechtmatig

- Liquide middelen

BETEKENIS: In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.
De term liquide verwijst naar vloeibaar: liquide middelen kunnen makkelijk verplaatst worden en makkelijk ingezet worden voor welke doelen men maar wil: salarissen betalen, schulden afbetalen, een project financieren, onroerende of roerende zaken kopen, tijdelijk beleggen, etc. Een onderneming heeft altijd een zekere behoefte aan liquide middelen om ten minste aan kortlopende verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.