Het Europees Plattelandsbeleid

Plattelandsontwikkelingsbeleid 2007-2013

Plattelandsontwikkeling is een cruciaal beleidsterrein van de Europese Unie (EU), want meer dan 56% van de EU-bevolking woont in plattelandsgebieden en maar liefst 91% van de oppervlakte van de EU is platteland. De land- en bosbouw blijven van groot belang voor het grondgebruik en het beheer van de natuurlijke rijkdommen in de plattelandsgebieden van de EU. Ook zijn zij belangrijk als basis voor economische diversificatie in de plattelandsgemeenschappen. De versterking van het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid is dan ook een prioriteit voor de EU als geheel.

Waarom is plattelandsbeleid nodig?

De EU heeft een actief plattelandsontwikkelingsbeleid omdat dit ons helpt bij het bereiken van de doelstellingen voor ons platteland en voor de mensen die daar wonen en werken.

De plattelandsgebieden in de EU zijn bepalend voor hoe de Unie er uitziet en voor haar identiteit. Volgens een standaarddefinitie bestaat ruim 91% van het oppervlak van de EU uit platteland, en meer dan 56% van de inwoners van de EU woont er. Bovendien ontleent de EU een deel van haar karakter aan de diverse bijzondere en fraaie landschappen, van bergen tot steppen, van uitgestrekte wouden tot lieflijk heuvellandschap.

Veel van onze plattelandsgebieden staan voor flinke uitdagingen. Een deel van onze land- en bosbouw moet nog werken aan zijn concurrentievermogen. Meer algemeen ligt het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in plattelandsgebieden lager dan in steden, terwijl er minder brede kennis aanwezig is en de dienstensector minder ontwikkeld is. Bescherming van het plattelandsmilieu brengt ook kosten met zich mee.

Aan de andere kant heeft het Europese platteland veel te bieden. Het geeft ons onmisbare grondstoffen. Vanzelfsprekend is het waardevol als een plaats van schoonheid, rust en recreatie. Maar we moeten er wel zuinig op zijn. Het platteland fungeert als onze longen, en op het platteland wordt de strijd tegen klimaatverandering uitgevochten. Veel mensen vinden het een aantrekkelijk idee om er te wonen en/of te werken, maar dan willen zij er wel toegang hebben tot de nodige dienstverlening en infrastructuur.

Dit betekent dat de EU-strategie van Lissabon voor banen en groei en de strategie van Gotenburg voor duurzame ontwikkeling even relevant zijn voor het platteland als voor onze steden.

Het plattelandsbeleid van de EU is gericht op het aangaan van de uitdagingen waar het platteland zich voor gesteld ziet, en het benutten van zijn mogelijkheden.

Waarom is een gemeenschappelijk plattelandsbeleid nodig?

In theorie zouden alle EU-landen een eigen plattelandsontwikkelingsbeleid kunnen opstellen en uitvoeren. Dit zou in de praktijk alleen niet zo best uitpakken. Niet alle landen in de EU zouden zich zulk beleid kunnen veroorloven. Daarnaast houden veel problemen die met plattelandsbeleid te maken hebben niet op bij de landsgrens. Zo trekt vervuiling zich niets aan van grenzen en, meer in het algemeen, is milieuduurzaamheid een Europees en internationaal probleem geworden. Bovendien is het plattelandsontwikkelingsbeleid nauw verweven met ander beleid op EU-niveau.

Daarom heeft de EU een gemeenschappelijk plattelandsontwikkelingsbeleid dat desondanks een groot deel van de zeggenschap overlaat aan de lidstaten en de regio's.

Het beleid wordt gedeeltelijk gefinancierd uit de centrale EU-begroting, en gedeeltelijk uit de begroting van EU-landen en regio's.

Structuur van het plattelandsbeleid

De regels die gelden voor het plattelandsontwikkelingsbeleid voor de periode 2007 tot 2013 en de beleidsmaatregelen die beschikbaar zijn voor de EU-landen en de regio's staan in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.

Het plattelandsbeleid voor 2007-2013 heeft drie thematische zwaartepunten:

verbetering van de concurrentiekracht van de land- en de bosbouwsector;
verbetering van het milieu en het platteland;
verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van de diversificatie van de plattelandseconomie.
De lidstaten en regio's moeten hun geld voor plattelandsontwikkeling spreiden over deze drie zwaartepunten. Dit garandeert een uitgebalanceerde aanpak.

Verder moet een deel van het geld worden besteed aan projecten die zijn gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan met de "Leader"-initiatieven. De "Leader-aanpak" van plattelandsontwikkeling heeft te maken met op zichzelf staande projecten die worden ontworpen en uitgevoerd door lokale partnerschappen om specifieke lokale problemen aan te pakken.

Net als voorheen moeten alle EU-landen (of regio's, indien de bevoegdheden daar liggen) een plattelandsontwikkelingsbeleid opstellen. Daarin wordt aangegeven welke maatregelen in 2007-2013 gefinancierd zullen worden.

Voor de periode 2007-2013 wordt meer nadruk gelegd op de samenhang van het plattelandsbeleid in de hele EU. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van nationale strategische plannen die gebaseerd moeten zijn op strategische richtsnoeren van de EU.

Deze aanpak moet helpen om:

te bepalen op welke terreinen de steun van de EU voor plattelandsontwikkeling de grootste waarde kan toevoegen op EU-niveau;

een brug te slaan naar de voornaamste prioriteiten van de EU (bijv. die van de agenda's van Lissabon en Gotenburg);

de samenhang te garanderen met andere beleidssectoren van de EU, met name economische cohesie en milieu;

bij te dragen aan de uitvoering van het nieuwe marktgerichte gemeenschappelijk landbouwbeleid en de daarmee gepaard gaande herstructureringen in de oude en de nieuwe lidstaten.

Meer info