Artikel 2 Genetisch Gewijzigd Voedsel Als Oplossing Voor Het

- Autonoom

BETEKENIS: onafhankelijk, vrij, zelfstandig

- Entiteit

BETEKENIS: Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont van ditgene de hoedanigheid dat het er is. In het Latijn is een ens een "zijnde" en is de entitas het "het er zijn van een zijnde".

- Ggo's

BETEKENIS: genetisch gemanipuleerd organisme. Genetische manipulatie of genetische modificatie is het door de mens handmatig en gericht veranderen van de genen van een organisme en is een onderdeel van de gentechnologie.

- Lanbouwareaal

BETEKENIS: landbouwoppervlak

- Liquide middelen

BETEKENIS: In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.
De term liquide verwijst naar vloeibaar: liquide middelen kunnen makkelijk verplaatst worden en makkelijk ingezet worden voor welke doelen men maar wil: salarissen betalen, schulden afbetalen, een project financieren, onroerende of roerende zaken kopen, tijdelijk beleggen, etc. Een onderneming heeft altijd een zekere behoefte aan liquide middelen om ten minste aan kortlopende verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.

- Modificatie

BETEKENIS: Genetische modificatie is het veranderen van het genetisch materiaal van een levend wezen. Dat gebeurt door gerichte wijzigingen in het DNA, de drager van de erfelijke eigenschappen van elk organisme.

- Politisering

BETEKENIS: het uit een politiek vlak halen

- Productiviteitslogica

BETEKENIS: Om iedereen te kunnen voeden, zo stelt deze logica, zullen we onze productielimieten aanzienlijk moeten verhogen.
Om een maximale productiviteit en efficiëntie te garanderen, wordt dan vaak gekeken naar allerhande moderne en kapitaalsintensieve technologieën.

- Reductionistische opvatting

BETEKENIS: Kijken naar slechts een deel.

- Resistentie

BETEKENIS: het in staat zijn om weerstand te bieden

- Synthetische meststoffen

BETEKENIS: meststoffen die kunstmatig gemaakt zijn.