Artikel 1: Duurzame Ontwikkeling: Een Opgave Voor Het Sociaal

Een normatieve kijk.


- Duurzaam

SYNONIEMEN: bestendig betrouwbaar, degelijk, permanent, vast
BETEKENIS:
In de zin van duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.

- Normatief

SYNONIEM: toonaangevend, rechtscheppend
BETEKENIS: Aangevend wat normaal en gewenst is.

- Milieugebruiksruimte

BETEKENIS: De hoeveelheid energie, water, niet-vernieuwbare grondstoffen, hout en landbouwgrond (zowel voor productie als afvalverwerking) die we kunnen gebruiken zonder dat het vermogen van de toekomstige generaties om te voorzien in hun eigen behoeften in het gedrang wordt gebracht.

- Ecologische overshoot

BETEKENIS: De overschrijding van de milieugebruiksruimte

- Impasse

SYNONIEM: doodlopend
BETEKENIS: Het gevoel van op een dood spoor te zitten, een moeilijke situatie waar je niet uit kunt komen, waar je geen oplossing voor ziet.

- ‘Scylla-Charybdis’-principe

BETEKENIS: ‘Zolang het huidige wereldbestel in voege blijft, kan men niet anders dan tussen twee klippen laveren. Hoe groter het gedeelte van de wereldbevolking is dat in welstand leeft, hoe meer het ecosysteem in gevaar is; hoe meer het ecosysteem wordt gevrijwaard, hoe meer dit gepaard gaat met mateloze ellende.”

- Paradigma

BETEKENIS: Een denk-, referentiekader van waaruit je de werkelijkheid interpreteert. Een geheel van opvattingen, normen en waarden die een bepaalde groep of organisatie deelt.

- Connotatie

SYNONIEM: gevoelsbetekenis
BETEKENIS: de emotionele betekenis van een woord, niet de eigenlijke (woordenboek) betekenis (denotatie). Het is de gevoelswaarde die je eraan heeft.

- Notie

BETEKENIS: Een vage voorstelling van kennis.

- Biosfeer

BETEKENIS: Het deel van de aarde en de atmosfeer die bezet is door dieren en planten, waar leven mogelijk is

- Ecologische voetafdruk

BETEKENIS: De oppervlakte van de aarde die nodig is om te voorzien in de levensstijl van 1 persoon, stad of land. Het is een wijze om de milieugebruiksruimte per persoon of per land uit te drukken.

- Ecologische draagkracht

BETEKENIS: De maximale grootte van een populatie die een ecosysteem aankan, en de maximale invloed van factoren van buitenaf waarbij een ecosysteem zich nog kan handgaven.

- Antropocentrisch

BETEKENIS: Uitgangspunt in de filosofie waarbij de mens centraal staat in het bestaan. (<-> theocentrisme, god staat centraal)

- Billijkheid

SYNONIEM: eerlijkheid, rechtvaardigheid, gerechtigdheid
BETEKENIS: Evenredige verdeling van de baten van economische activiteit, in overeenstemming met algemene regels van maatschappelijk belang.

- Intragenerationeel

BETEKENIS: binnen de onderscheiden samenlevingen, tussen Noord en Zuid.

- Intergenerationeel

BETEKENIS: tussen de verschillende generaties.

- Empowerment

BETEKENIS: Iemand ondersteunen in het ontwikkelen en gebruiken van zijn capaciteiten om economisch, politiek en sociaal vlak. Iemand ‘ondersteunen in zijn bevrijding’ om zijn eigen leven en dat van de samenleving meer gestalte te geven.

- Multi-level karakter

BETEKENIS: bestaande uit meerdere lagen met onderlinge gelijkenissen en verschillen.

- Multi-actor karakter

BETEKENIS: bestaande uit meerdere delen, componenten.

- Holisme

BETEKENIS: Een visie die kijkt naar het geheel, een probleem is niet te herleiden naar een eenvoudige optelling van de verschillende deeltjes. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

- Biofysica

BETEKENIS: Wetenschap die natuurkundige invloeden op biologische processen bestudeert en analyseert.

- Bottom-up benadering

BETEKENIS: Een methode die de dingen van onder naar boven bestudeert, de dingen groeien van onderuit. De basis heeft een invloed op alles wat erboven ligt.